GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > 2013-06-02 Ekaineko batzarra - Asamblea junio

2013-06-02 Ekaineko batzarra - Asamblea junio

  Orri honek ez du edukirik. Aberastu GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento ekarpenak eginez.

   

  1. TXANDAK AKTAK JASOTZEKO / TXANDAS PARA RECOGER LAS ACTAS

  Alfabetikoki/ por orden alfabético:

  Hondarribia (2013/06/02)

   

  1. KONTUAK ETA BUROKRAZIA / CUENTAS Y BUROCRACIA

  a) Emiliok kontuen egoera zehatzaren berri pasa du. Hilean 100 euroko sarrerak ditugu, eta tokatzen ziren gastuak kenduta (soldatak...) 4.000 euro daude kontuan.

  Emilio ha pasado un resumen exhaustivo del estado de las cuentas. Contamos con unos ingresos mensuales de 100 euros y un acumulado tras gastos (sueldos...) de unos 4.000 euros.

   

  1. EGINDAKOA / LO QUE SE HA HECHO
   Editatu sekzioa

  a) Egoera katastrofikoa dela aipatu du Migelek. Landaketak eta uztak oso atzeratuta daude eta hazia ere galdu dugu. Denak landatuta eta hazten egon behar zuen, eta oraindik ezin izan da landatu euria dela eta. Egoera orokorra da, eta garai txarrak etorriko dira.

  Migel describe la situación de catastrófica. Toda la cosecha está retrasadísima, y hemos perdido semilla. Tenía que estar todo plantado y creciendo, y mucho ni si quiera se ha podido plantar a causa de la lluvia. Es una situación generalizada, pero se preveen malos tiempos.

   

  b)  Babak eta ilarra: egoera txarrean daude. Produkzioa txikia izago da eta udarakoa berandu iritsiko da.

  Patata ez dago egoera txarrea, tipula eta artoa erdi-purdi, eta tomatea ez dago egoera onean.

   

  Habas y guisante: están en mal estado. La producción va a ser pequeña, y la de verano tardará en llegar.

  La patata no está mal, la cebolla y el maíz regular, y el tomate se encuentra en mal estado.

   

  c) Tomatearentzako ia lur guztia prestatuta dago, baina bainarentzat prestatutako lurrak urak hartu ditu eta berriz prestatu beharko da.

  Se ha preparado casi toda la tierra para el tomate. La tierra preparada para la vaina se ha vuelto a inundar.

   

  d) Osinaren eta azeri-buztan tratamendu asko eman da.

  Se ha dado mucho tratamiento de hortiga y azeri-buztana.


  e) Euriarekin ezin izan denez lan askorik egin, MIgelek pilatutako orduak kentzeko aprobetxatu du. 64tan dago.

  Como la lluvia no ha dejado trabajar, Migel ha aprovechado para quitarse horas acumuladas. Está en 64.

   

   

  1. EGIN BEHARREKOA / LO QUE HAY QUE HACER
   • Lan pila bat dago egiteko. Eguzkia ateratzen denean belarraren, barearen eta landare-zorriaren gorakadari aurre egin beharko zaio, eta falta den guztia landatu: baina, babarruna, piperra, falta den tomatea.

    

   Queda muchísimo trabajo por hacer. Cuando salga el sol habrá que detener el subidón de hierba, babosa y pulgón, y plantar todo lo que falta: vaina, alubia, pimiento y el tomate que falta.

    

   • Kostako zatian kalabaza eta babarruna jarriko dira, eta porrua Arrokako lurretan jarriko da azkenean.

   En Kosta se plantará calabaza y alubia, y el puerro se plantará finalmente en Arroka.

    

   • TOMATE BATZORDEAK ESANDAKOAK:
    • Nobedade handirik ez, eguraldia aldatzeko zain.
    • Tomate-landareak ezin izan dira erosi, saltzailea gabe zegoelako. 100 bat landare erosi behar dira. Ekaineko lehenengo astean egingo da eskaera, Blasenean, Zarautzen. Produkzio guztia ekologikoa egiten dute han, eta, gure produkzio ekologikoaren zatia handik ekarriko da. Leirek aipatu du han ez dutela ez letxcugarik ez berenjenarik, beraz, beste nonbait bilatu beharko da.
    • Zalantzak eta eztabaida sortu da produkzio osoa ekologikoa egitea komeni den edo ez, eta ahalik eta gertuen erosi behar dela ere komentatu da, garraioan erregai eta ordu gutxi gastatzeko. Dena dela, azkeneko ohiko batzarrean hartutako erabakiarekin egingo da aurrera: prudkzioaren erdia ekologikoa eta beste erdia konbentzionala. Momentuz, ekologikoa Blaseneatik ekarriko da eta konbentzionala Hernaniko Mintegitik.
    • Etxean landatutako landare lagungarriak tomatearekin batera jarriko dira baratzean. Batzuk dagoeneko landatu dira, eta falta direnak ekarriko den tomatearekin batera jarriko dira. Kostako lurrak 3 egun behar ditu euririrk gabe tomatea landatzeko. Ekarri bezain pronto jarriko dira, eguraldiak uzten badu.
    • Migelek gogorarazi du Xespirrek eta berak lan batzuk dituztela beren gain, eta tomate batzordeak beste batzuk, eta bakoitzak bereak egin behar dituela.
      
    • Sin demasiadas novedades, esperando a que cambie el tiempo.
    • Las plantas de tomate no se han podido comprar por falta de existencias del proveedor. Hacen falta unas 100 plantas y se encargarán la primera semana de junio en Blasenea, Zarautz. Trabajan con producción ecológica, y nuestra parte de producción ecológica se comprará de allí. Leire ha comentado que no tienen ni tendrán lechuga ni berenjenas; habrá que buscar en otro lugar.
    • Han surgido algunas dudas y se ha debatido sobre la conveniecia de producir todo ecoógico, y de comprar lo mas cerca posible para consumir menos combustible y tiempo. De todos modos, se sigue adelante con la decisión de la última asamblea: mitad ecológico y mitad convencional. Lo ecoógico se traerá de Blasenea (Zarautz) y lo convencional del vivero de Hernani.
    • Las plantas ayudantes que la gente tiene en casa y no se han plantado todavía se pondrán junto con los tomates en cuante estos lleguen y puedan plantarse. El terreno de Kosta necesita 3 días sin lluvia para poder hacerlo. Se plantarán en cuanto lleguen, si el tiempo lo permite.
    • Migel ha recordado que Xespir y él se encargan de algunos trabajos y la comisión de tomate de otros, y que cada uno tiene que realizar los suyos.

      

    

    


    

    

   5. KUDEAKETA BATZORDEAN AIPATUTAKOAK / LO COMENTADO EN LA COMISIÓN DE GESTIÓN

    

   a) Ximaurra nondik eta nola ekarri. Kudeaketa batzordean hainbat aukera aztertu dira eta aukera horien berri azaldu da bileran (Ikusi kudeaketa-batzordeko akta)

   Aukerak aztertu ondoren, lana guk geuk egitearen alde bozkatu da ( 8 botu 4ren kontra). Markek kamioa lortzen badu, auzolan bat antolatuko da ximaurraren bila joan, kamioan kargatu eta gure lurretan deskargatzeko

   De donde y cómo traer el ciemo. En la comisión de gestión se han presentado y estudiado varias posibilidades, que se han presentado en la reunión (ver el acta de la comisión de gestión)

   Tras analizar las opciones, se ha votado a faavor de realizar nosotros el trabajo ( 8 votos a 4). Si Mark finalmente consigue el camión, ser organizará un auzolan para ir a cargar ciemo ydescargarlo en nuestras terrenos.

    

   b) Lur berriak Amuten. Marikarmenek 500 metro karratu inguru eskaini dizkigu Amuteko baratzaren ondoan. Txabolaren ondoan dago eta oso lur ona da guretzat. Lurrak prestatuko dira udara ondoren produktiboak izateko. Trukean laguntza emateko eskatu du noizean behin.

    

   Terrenos nuevos en Amute. Mari Carmen nos ha ofrecido unos 500 metros cuadrados de terreno justo al lado de la chabola. Es un terreno perfecto para nosotros. Se empezará a preparar y se calcula que estará productivo para después del verano. A cambio de las tierras, se le ofrecerá ayuda cuando ella lo necesite.

    

    

   6. AUZOLANAK: DATA ALDAKETAK EKAINEAN/ CAMBIO DE FECHAS EN JUNIO

    

   a) Auzolan batek ez San Martzial egunarekin koinziditzeko, datak aldatzea proposatu eta onartu da. Hauek izango dira hurrengo auzolanak:

   • Ekainaren 9, igandea, 10etan
   • Ekainaren 15, larunbata, 16etan
   • Uztailaren 7, igandea, 9etan

    

   Para que uno de los Auzolan no coincida con el día de San Marcial, se ha proupesto y aceptado un cambio de fechas. Los siguientes Auzolan serán en estas fechas:

   • 9 de junio, domingo, a las 10:00
   • 15 de junio, sábado, a las 16:00
   • 7 de julio, domingo, a las 09:00

   b) Maritxuren lurretako Auzolana Miguelek eta Xespirrek egingo dute.

   El Auzolan de los terrenos de Maritxu queda a cuenta de Migel y Xespir.

    

    

   7. BESTE GAI BATZUK / OTROS TEMAS

   a)  Langileen garraio-gastuak: Migelek proposatu garraio-gastuak ordaintzeko modua aldatzea. Orain arte kilometrajea 0,14 euroan ordaindu zaio, eta, horrez gain, kotxearen seguruaren erdia eta ITVaren erdia. MIgelek komentatu du baldintza horietan kotxeagatik jasotzen duena lanerako egiten duen erabilerea baino gehiago dela. Proposatu du kilometrajearen kostua igotzea, eta horrekin kubritzea bere kotxea erabiltzeagatik tokatzen diren gainerako gastuek parte proportzionala. Emiliok pasatako erreferentziak 0,29 (ohikoena) eta 0,40 euro artean daude (kilometroa). 0,30ean jartzea adostu da.

   Gastos de transporte de los trabajadores: Migel ha propuesto cambiar la forma de pago de los gastos de viajes. Hasta ahora se le ha pagado el kilometro a 0,14 euros, y  la coop. ha asumido la mitad de los costes del seguro y la ITV del coche. Migel comenta que en esas condiciones el recibe más de lo que le corresponde por el uso laboral que hace de su coche, y ha propuesto subir el precio del kilometraje, de manera que este incluya la parte proporcional del resto de gastos correspondientes al uso del coche. Emilio ha pasado referencias que van de 0,29 euros/km a 0,40, siendo 0,29 lo más habitual. Se ha aceptado la propuesta de Migel, con una tarifa de  0,30 euros/km.

   
  b) Norberaren landaketak: Amuteko lurretan lerro bat utzi da jendean ekartzen duena landatzen joateko. Xespirrek proposatu du lanerako egokiagoa dela halako lerro bat izatea baino terreno zati bat uztea landaketa horientzat. Txabolaren aurreko terreno zatia aukeratu da horretarako (letxugak biltzean). Hor landatutakoa zaintzearen arduradura norbera izango da.
   
  En el terreno de Amute se ha dejado una linea para que la gente vaya plantado lo que ha ido trayendo. Xespir ha prouesto que para trabajar es más conveniente utilizar un trozo de terreno para esto que ir creando lineas. Se ha decidido emplear el trozo que queda justo delante de la txabola (una vez se hayan recogido las lechugas) para plantar lo que la gente vaya trayendo. Del cuadado de lo que allí se plante se encargará cada uno.
   
  8. HURRENGO HITZORDUAK / PRÓXIMAS CITAS:

   

   • Auzolanak / Auzolanes

  Ekainaren 9, igandea, 10etan.

  9 de junio,, domingo, a las 10:00

   

  • Auzolan-asanblada / Auzolan-asamblea

  Uztailaren 7, igandea 9etan

  7 de julio, domingo, a las 9:00

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude