GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > Batzarretako aktak - Actas asambleas > 2013-04-07 Apirileko batzarra - Asamblea abril

2013-04-07 Apirileko batzarra - Asamblea abril

   Xixareen apirileko batzarra    Asamblea de abril de Xixares 

   v   < 
   > 
  reference to undefined name 'dekiapi' Exception of type 'MindTouch.Deki.Script.Runtime.DekiScriptUndefinedNameException' was thrown. (click for details)

   

  Gai-zerrenda - Orden del día

  (Kudeaketa batzordeko Amaiak apirilak 2an emailez bidalitakoa, Mikelek wikiratua)

  1. TXANDAK AKTAK JASOTZEKO / TXANDAS PARA RECOGER LAS ACTAS

  Alfabetikoki/ por orden alfabético:

  • Hendaia (2013/05/05)
  • Hondarribia
  • Irun 1
  • Irun 2
  • Xerpir

  Taldeko kide bat arduratu behar da asanbladako akta jasotzen eta, hurrengo astean, bidaltzen Xixare Baratza taldeari

  Un miembro del grupo (al que le toque recoger el acta), se encargará de recoger el contenido de la asamblea y, en la siguiente semana, enviarlo al grupo Xixare Baratza Taldea

  Gaurko bileran aktak hartzeko proposamen berri hau aurkezten denez, gaurkoa, Kudeaketa Batzordekoak hartuko du baina hurrengo batzarran azaldutako ordena jarraituko da. Zalantzak agertu dira baina lana erreza dela azalduta denok konforme geratu gara.

  Al ser la primera bilera en la que se presenta esta propuesta de tomar las acta, la de hoy la tomará la Comisión de Gestión pero a partir de la siguiente asamblea se seguirá el orden especificado. Se han presentado dudas pero al decir que es tarea fácil, todxs hemos quedado de acuerdo.

  2. KONTUAK  ETA BUROKRAZIA /  CUENTAS Y BUROCRACIA

  Kontuei dagokienez nahiko kontent gaude orokorrean, Xespir salbu, arazoak izaten ari dituelako kuotak jasotzerakoan baina bere antolaketa eragatik omen dira eta hobetzen saiatuko da. Bere taldea desgitea eta besteetan sartzeko aukera deuzestatzen dugu.  Bestetik, hainbeste bitertakari dago bidean ezen dirua bere lekura iristea konplexuegia dela uste duena bada. Momentuz berdin jarraituko dugu.

  En cuanto a las cuentas, en general estamos bastante contentxs, a excepción de Xespir que está teniendo problemas para recoger las cuotas pero dado que es un problema de organización persona, intentará mejorar. Se descarta por tanto la opción de deshacer su grupo y repartirlo entre los otros.  Por otro lado hay quien opina que es muy complejo el hecho de que haya tantx intermediario para que llegue el dinero a su destino. De momento seguiremos igual.

  Burokrazia lanak: Hilabetero Migel zenbait lanetaz arduratzen da (paperak bidali nominak jaso ahal izateko) besteak beste. Jasotzen dituen gutunak ulertzeko zailak direnak, Céciliri uzten dizkio bere saskian bera hortaz arduratzeko. Frantziar administrazioarekin harremanak eztira batere errazak eta Cécilen lana oso baliogarria izaten ari da.

  Xespirren lehenengo soldata kobratzekoan bere soldata Migelen baino dirulaguntza gutxiago jasotzen ari delax ohartu gara (legedia aldaketa dirudienez?),  Xespir %60 eta Migel %70 (Ez nago ziur !!!)


  Tareas burocráticas: Todos los meses Migel se encarga de ciertas tareas burocráticas (enviar papeleo para poder recibir nóminas) entre otras cosas. Las cartas que recibe que son difíciles de entender se las pasa a Cécile y se las deja en la cesta para que se encargue ella. Las relaciones con la administración francesa no son nada fáciles y el trabajo de Cécile está siendo muy valioso.

  Al cobrar el primer sueldo de Xespir nos hemos dado cuenta de que está cobrando menos subvención que Migel (cambio de leyes?). Xespir 60% y Migel 70% (No estoy segura !!!)

  3.  EGINDAKOA / LO QUE SE HA HECHO

  • Letxugak landatu, patata erein, kanabera bildu, kanaberentzako estruktura bat eraiki (bukatzeke), tipulak probisionalki behar ez den tokian landatu. Zenbait jada landatuak izan dira Mendelun bertan. 3000 mila ale tipula erosi zirenetik euriak ez du traktorea hauek landatu behar diren lursaila prestatzen utzi beraz itxaron egin behar. Aste honetarako eguraldi ona omen dator, beraz traktorea pasatu bezain pronto tipulari jo ta ke emango diote gure langileek, printzipioz ez lukete laguntzarik beharko baina datorren auzolanerako bukatu ez balute horretan arituko ginateke.
  • Plantación de lechuga, siembre de patata, recogida de cañas, construcción de estructura para las cañas (por terminar), plantación provisional de cebolla en lugar donde no corresponde. Algunas ya se han podido plantar en Mendelu. Desde que se compraron las más de 3000 plantas de cebolla, la lluvia no ha permitido al tractor preparar la tierras necesarias con lo que habrá que esperar. Parece ser que viene buen tiempo para esta semana con lo que en cuanto pase el tractor, nuestros currelas le darán fuerte a la cebolla; en un principio no necesitan ayuda pero si no han terminado para el día del próximo auzolan pues lo dedicaremos a eso.
  • Saskiak: Neguko uzta murriztuz joan zen eta momentu kritikoak pasa dira, hemendik aurrera saskiak udaberriko uztarekin beteagoak izango dira ;-) Hala ere Migelek dio gehiegi ez konfiatzeko, eguraldiaren araberako saskia jasoko dugu eta. Babak eta ilarrak izateko itxaron beharko dugu. Oraiin izango duguna: letxuga, tipula, baratxuriak eta udaberriko zerbak (azken hauek guk geuk baratzatik hartu dezakegu)
  • Cestas: La cosecha de invierno fue reduciéndose y los momentos críticos ya han pasado, a partir de ahora las cestas serán más copiosas con la cosecha de primavera ;-) De todas formas, Migel dice de no confiarnos demasiado, tendremos cesta en función del tiempo. Para tener habas y guisantes tendremos que esperar. Lo que tendremos ahora: lechuga, cebolla, ajos y acelgas de primavera (estas últimas las podemos coger nosotrxs mismxs de la huerta)
  • Patata: Badirudi oker bat baino gehiago egin ditugula patata ereintzan : (   Rotabatorra goizegi pasatu zen eta horretaz aparte etzen behar zen sakonera egin beraz eskuz egin izan behar zen. Bestetik, patata gehiegi lurperatu genuen, patatari hazteko lekurik gabe hutsirik. 3 konponbide proposatzen ditugu:
   • ezer ez egitea
   • lurra aztakatu eta gainetikan zerbait kendu
   • eskuarea pasa eta gaineko lurra kendu patatari berotasuna pasatzen uzteko. (ADOS). Hurrengo auzolanean honetan aritu genitzake. Azken lana hau eginda espero dugu eguzkiak patata berpiztuko dituela esperantza dugu. Hala ere, patata nola ereiten den ikertuko dugulakoan geratzen gara.
  • Patata: Parece ser que hemos cometido más de un error enla siembra de la patata : (   Se pasó demasiado pronto la rotabator y a parte de eso no se profundizó lo necesario con lo que luego se tuvo que hacer manualmente.. Por otro lado enterramos demasiado la patata, dejándole poco espacio para crecer. Proponemos 3 soluciones:
   • no hacer nada
   • Escarbar y quitar un poco de tierra
   • Pasar el rastrillo y quitar la tierra de encima para dejar pasar el calor a la patata. (DE ACUERDO). En el próximo auzolan nos podríamos dedicar a ello.  Tenemos la esperanza de que haciendo esta operación, el sol pueda revivir a las patatas. De todas formas quedamos en investigar cómo se planta la patata.

   

  4.  EGIN BEHARREKOA / LO QUE HAY QUE HACER

  • Hurrengo hilabeterako planifikazioa / Planificación del trabajo del próximo mes
  • Tomate Batzordearen erabakipenak / Decisiones de la comisión del tomate. (Irakurri beraien bileraren akta/Leer el acta de su última reunión) Akta
   • Hilabete honetako azken astean tomate landatzekoak gara, momentuz eztago presarik (relatiboa). Gaur zimaurra bota dugu eta ondorengo eginbeharrak hauexek dira: traktorea pasa eta lursaila prest izan orduko, makilak jarri eta ondoren landatu. Bestetik, tomate landare artean lagungarriak diren beste landare motak landatzea komenigarria denez, horiek eskuratuko ditugu guk aldez aurretik landatuz (Mariabik landare horietako haziak ekarri ditu eta txabolan utzi ditu: Calendula eta beste bat). Gero ongarri edota insektizida modura erabiltzen diren beste landare batzuk eskuratzea proposatzen da (osina ostoak bai zuzenean tomate landatzean bere hazia ondoan botatzeko bai purina egiteko eta azeri-buztana infusio eginez insektizida modura erabiltzeko). Badira beste landare lagungarriak izan daitezkeenak: Indiako klabela, Albaka eta Kaputxina
   • Aste honetan bertan jakingo dugu ea Eguzkietako Gemak eta senarrak landare tomateak oparitu ahalko dizkiguten. Hala ere, kontuan izanik landare pila bat behar ditugula, zenbait saltokietan prezioak galdetuko ditugu.
   • Es de plantar los tomates para la última semana del mes, de momento no hay prisa (relativo). Hoy hemos echado estiércol y las siguientes tareas son las siguientes: pasar el tractor y en cuento la tierra esté preparada poner las cañas y después plantar. Por otro lado, como es conveniente plantar otras plantas beneficiosas entre los tomates, intentaremos conseguir estas de antemano plantándolas nosotros mismos (Mariabi ha dejado semillas de estas plantas en la txabola: Caléndula y alguna otra). También se propone agenciarse otras plantas que son buenas como abono y/o insecticida (hojas de ortiga para echar directamente junto a la raíz de la planta de tomate al plantarla o bien como purín y cola de caballo haciendo una infusión para utilizar como insecticida). Hay otras plantas que también se pueden utilizar: Clavel de Indias, Albaca y Capuchina.
   • Esta misma semana sabremos si Gema y su marido, los de Eguzkieta, nos podrán regalar plantas de tomate. De todas formas, teniendo en cuenta que necesitaremos un montón, preguntaremos precios en varios puntos de venta.

  5. JABEEKIN AKORDIOAK / Acuerdo con los propietarios. (proposamena/propuesta)

  • Ados gaude prestatutako ziriborroarekin, aste honetan saiatuko gara jabeetariko batekin edo harremanetan jartzen ea ze iritzia duten. Lursailetan infraestrukturak eraikitzerarekin lotuta esan beharra dago kanabera infraestruktura baimena eskatu gabe egiten hasi zela baina jabea denari Mª Jesusi ondo iruditu zaio egindkoa, eskerrak. Hurrengorako arretaz ibili beharra dago, ezta ezer egingo baimenik gabe.
  • Estamos de acuerdo con el borrador preparado, intentaremos quedar esta semana con alguno de los propietarios a ver qué opinión tiene. Relacionado con la construcción de infraestructuras en las tierras hay que decir que se empezó a construir lo de las cañas sin pedir permiso pero que a Mª Jesús que es la propietaria le ha parecido bien lo hecho, menos mal. Para la próxima hay que andar con atención, no se hará nada sin pedir permiso.

  6.  BASHERRIAK

  • Nor joango da hurrengo bilerara? Tolosan, apirilaren 26an, 18:00etan /  ¿Quién va a ir a la próxima reunión? En Tolosa, el 26 de abril a las 18:00 horas
   • Mikel, Lucia eta Leire

  7. BESTE  GAI BATZUK /  OTROS TEMAS

  Gai hau sakonki hausnartu beharko dugu, beraz norebere bere etxean ideiak bururatzen hasi dadila. Agian gai hau jorratzeko bilera berezia antolatu genezake etorkizunean.

  Tendremos que estudiar este tema profundamente, con lo que cada uno/a empiece a pensar ideas en su casa. Igual en un futuro podríamos organizar una reunión expresa para tratar este tema.

   

  • Ekintza publikoen antolaketa /  Organización de acciones públicas:
   • Bazkaria herrikoia Amuten ekainan /  Comida popular en Amute en junio.
    • Ados gaude eta proposamena luzatuko zaie Amute elkartekoei antolaketarekin hasteko. Aldatsa kooperatibakoak hilabeteko lehenengo larunbatean bazkari bejeta antolatzen hasi dira Lakaxitan eta gu  joatera gonbidatzen gaituzte (8 euroko menua, horietatik 1 gaztetxerako).
    • Estamos de acuerdo, les comunicaremos la propuesta a lxs de la Asociación de Amute para empezar con la organización. Lxs de la cooperativa Aldatsa han empezado a organizar comidas bejetas el primer sábado del mes en Lakaxita y nos invitan a ir (menú de 8 euros de los que 1 va para Lakaxita)
   • Ideiak: jangela, mertxandaisina, txoznak, zozketak, 2.eskuko merkatuak, dirulaguntzak,…  Ideas: Comedor, merchandising, txoznas, sorteos, mercadillo de segunda mano, subvenciones,…
    • m15mbidasoa mugimendua eta beste zenbait eragile gastu militarrei Objezio Fiskala kanpaina aurrera eramaten ari dira eta  guri objetatzen dutenen diruaren onuradunenetako bat izatea proposatzen zaigu. Horretarako Auzolan web guneko atal bat bete beharko dugu. ONARTZEN DA. Informazio gehiago
    • m15mbidasoa y otros agentes están llevando a cabo una campaña de Objeción Fiscal al gasto militar y se nos propone ser uno de los beneficiarios del dinero que la gente objete. Para ello tendremos que rellenar un apartado en la web de Auzolan. ACEPTAMOS. Más información
    • Foru aldundiko dirulaguntza bat omen dago indarrean eta ea guk aurkezteko aukerarik izango genuke aztertuko dugu. Hau ez bada, ateratzen diren besteen informazioaren gainean egongo gara badaezpada.
    • Parece ser que hay alguna subvención en vigor  de la Diputación y miraremos a ver si hay posiblidad de presentarla. Si no es esta, estaremos pendientes de la información de otras que puedan salir
  • Bajak / Bajas:
   • Ainhoa Pintosek taldea utziko du, agobiatu xamar ibili da baratzara etorri ezinik egon delako. Itxaron zerrenda daukagunez (eguneratu behar dugu), lehenengoari deituko diogu. Xexpirrek deituko dio.
   • Ainhoa Pintos deja el grupo, ha andado bastante agobiada por no poder venir a la huerta. Como hay lista de espera (que hay que actualizar), llamaremos a la primera. Se encargará Xespir.

  8.  HURRENGO HITZORDUAK / PRÓXIMAS CITAS:

  • Auzolanak, astero / Auzolanes semanales
   • Apirilak 13 arratsaldeko 16retan / 13 de Abril a las 16h de la tarde (tipula edo patata edo kanabera)
   • Apirilak 21 goizeko 10retan /  21 de Abril a las 10h de la mañana
   • Aprilak 27 arratsaldeko 16retan / 27 de Abril a las 16h de la tarde (tomate)
  • Auzolan-asanblada /  Auzolan-asamblea
   • Maiatzak 5 goizeko 9etan / 5 de Mayo a las 9h de la mañana + 11.30etan batzarra/asamblea

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude