GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento
GureWiki: "Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento"
GureWiki > Ezagutza partekatzen / Compartiendo conocimiento > Xixare baratza taldea > 2016ko AKTAK-COMPTES RENDUS > 2016-01-15 Urtarrileko Akta Enero-Janvier

2016-01-15 Urtarrileko Akta Enero-Janvier

  Aurkibidea
  Goibururik ez

  2016-01-16 . URTARRILEKO AKTA
  [EUS] Akta hartzen du: Hondarribiko taldea
  1. Egindako lanak:
  - Udaberriko landaketa egin da: ilarrak, tipulinak, baratzuri freskoak...
  2. Egin beharrekoak:
  - Makil gehiago prestatu Arrokan: 2 motatakoak; ilarrentzako 2 puntakin eta besteak
  3. Jarduerak:
  Sto. Tomas, pintxo-talo pote, 2. Eskuko azoka. Balantze positiboa giroa eta ekonomia aldetik. Diru sarrera
  garrantzitsua izan da.
  4. Negutegia:
  - 2. eskuko negutegi bat erosteko aukera aztertu da baina baztertu egin da oso urruti dagoelako eta zailegia
  delako ekartzeko
  - Oraindik ez da aukeratu negutegia baina baldintza hauek bete beharko ditu: tutu lodikoa, luzatzeko aukera
  izan behar du.
  - Negutegiaren tamaina: 6,80mx20m(etorkizunean luzatuko dugu). Gutxi gora behera 15€/m2
  - Porruen tokian jarriko da. Horregatik apirilean edo maiatzean jarriko da.
  5. Lan kontratuak:
  Hurrengo bileran hitz egingo da lan kontratuei buruz.
  Hendaiako taldetik informatzen da “SMIC-a” (lanbide arteko gutxieneko soldata) eta “cotisations patronales”
  (elkartearen zergak) igo direla. Gainera behartuta gaude langileen derrigorrezko osasun seguruaren zati bat
  ordaintzera.
  Kontuan hartzen ari gara langileen soldata SMIC-a baino gehiago igotzea.
  6. Kontuak:
  Jada bidali da e-mail bat kontuei buruz. Momentu honetan 5500€ dugu baina inbertsioak egingo dira:
  negutegia, ureztatzeko sistema, ura metatzeko bidoia, motobonba... Gutxi gora behera 3000€ inbertsioi
  hauetan
  7. Aurkezpen berria:
  Irunen egingo da. Ez da erabaki oraindik non eta noiz zehazki. Hurrengo bileran erabakiko da.
  8. Saskiak:
  Marko eta Vivianek saski bana hartzen zuten. Orain saski bat hartuko dute bien artean. Beraz, saski bat
  gutxiago egin behar da
  5 saski faltatzen dira orain.
  9. PINTXO POTE: MARTXOAREN 11N . Hurrengo bileran erabakiko da nor/nortzuk ardurako den/diren.
  10. HURRENGO BILERA: OTSAILAREN 12AN . Irungo Meazuri Auzo elkartean egingo da (Arbesko errotan, toki alai parean). Bilera
  honetan erabakiko da funtzionamendu inkesta egingo den ala ez
  11. ASANBLADA OROKORRA  MARTXOAREN 19AN15.01.2016 COMPTE RENDU DE JANVIER

   

   

   [FR]  Compte rendu: Groupe d’Hondarribia
  1. Travaux déjà effectués:
  - Nous avons déjà semé pour le printemps: petits pois, ciboulette, aillets...
  2. Travaux à faire:
  Préparer plus de piquets à Arroka: de 2 types différents: l’un à 2 pointes pour les petits pois et l’autre type.
  3. Activités:
  - St. Tomas, pintxo –talo pote, foire d’occasion. Bilan très positif tant d’un point de vue ambiance que
  d’un point de vue financier car elles ont constitué une rentrée d’argent importante.
  4. Serre:
  - Nous avons étudié la possibilité d’acheter une serre d’occasion, mais nous avons finalement laissé
  tomber cette idée parce qu’il fallait se déplacer trop loin pour aller la chercher et qu’elle est difficile à
  transporter.
  - Nous n’avons pas encore choisi la serre, mais il est évident qu’elle doit être équipée de gros tuyaux et
  qu’il doit y avoir la possibilité de l’agrandir dans le futur.
  - Mesures de la serre: 6.80mx20m (élargissement dans le futur). Plus ou moins 15€/m2
  - Elle sera placée là où se trouvent les poireaux actuellement. C’est pour cette raison que l’on devra
  attendre avril/mai pour l’installer.
  5. Contrats de travail :
  Sujet à traiter lors de la prochaine réunion.
  Le groupe d’Hendaye nous informe que le SMIC et les cotisations patronales ont augmenté. De plus, nous
  sommes obligés de payer une partie de la Mutuelle Santé obligatoire des travailleurs.
  Nous étudions la possibilité d’augmenter le salaire des travailleurs pour que leur salaire soit un peu plus
  élevé que le SMIC.
  6. Comptabilité:
  Un e-mail concernant les comptes de Xixare vous a été envoyé ultérieurement. À ce jour, nous avons 5500€.
  Une bonne partie de cet argent (3000€) sera utilisée pour la serre, le système d’irrigation, le bidon pour
  l’eau, la motopompe...
  7. Nouvelle présentation:
  La prochaine présentation de Xixare aura lieu à Irun. Nous n’avons pas encore décidé du lieu ni de la date.
  Nous le déciderons à la prochaine réunion.
  8. Paniers:
  Marko et Viviane avaient un panier pour chacun. À partir de maintenant ils auront un panier pour 2, et de
  cette façon il y aura un panier de moins dans le groupe d’Hendaye.
  À ce jour, il y a 5 paniers en moins.
  9. PINTXO POTE : 11 MARS . Lors de la prochaine réunion, nous déciderons qui sera en charge de l’organiser.
  10. PROCHAINE RÉUNION : 12 FÉVRIER . Elle aura lieu à l’Association des habitants de Meazuri à Irun (À Arbesko Errota, à côté de Toki Alai). À ce moment-là, nous déciderons entre autres, si nous faisons l’enquête sur le fonctionnement de
  l’association ou pas.
  11. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 19 MARS

  12. AUZOLANA: 7 FÉVRIER

   

  [ES] 15.01.2016 ACTA DE ENERO
  Toma el acta: Grupo de Hondarribia
  1. Trabajos hechos:
  - Se ha hecho la siembra para primavera: guisantes, cebolletas, ajos frescos...
  2. Trabajos por hacer:
  - Preparar más cañas en Arroka: de 2 tipos: con 2 puntas para los guisantes y de las otras
  3. Actividades:
  - Sto. Tomás, pintxo-talo pote, feria de segunda mano. Balance positivo por el buen ambiente que ha
  habido y porque ha sido un ingreso de dinero extra importante.
  4. Invernadero:
  -
  Se ha estudiado la posibilidad de comprar un invernadero de 2a mano pero se ha descartado ya que
  había que desplazarse lejos para buscarlo con lo que supone de tiempo para los trabajadores y por las
  dificultades para transportarlo.
  - Todavía no se ha elegido invernadero, pero lo que parece claro es que tiene que cumplir las siguientes
  condiciones: de tubo gordo, con posibilidad de alargarlo en el futuro.
  - Tamaño del invernadero: 6.80mx20m (se alargará en el futuro). Más o menos costará 15€/m2
  - Se colocará donde están los puerros actualmente. Es por eso que esperaremos a abril/mayo para
  colocarlo.
  5. Contratos de trabajo:
  Se hablará de este tema en la próxima reunión.
  Desde el grupo de Hendaia se informa que el SMIC (Salario Mínimo Interprofesional) y las “cotisations
  patronales” (los impuestos que tenemos que pagar como asociación por tener trabajadores) han subido.
  Además estamos obligados por ley a hacernos cargo de una parte del seguro médico obligatorio.
  Se está estudiando la posibilidad de subir el sueldo a los trabajadores para que cobren algo más que el
  salario mínimo interprofesional.
  6. Cuentas:
  Ya se ha enviado un e-mail más detallado sobre las cuentas de Xixare. En estos momentos tenemos 5500€.
  Una parte importante de este dinero se destinará a inversiones como el invernadero, sistema de riego, bidón
  para acumular agua, motobomba... Más o menos unos 3000€ estarán destinados a estas inversiones
  7. Nueva presentación:
  Se hará en Irun, pero queda sin decidir el lugar y fecha exactos. Se decidirá en la próxima reunión
  8. Cestas:
  Marko y Viviane tenían una cesta cada uno. A partir de ahora tendrán una cesta para los 2, por lo que habrá
  una cesta menos en el grupo de Hendaia.
  Ahora faltan 5 cestas.
  9.PINTXO POTE: 11 DE MARZO . En la próxima reunión se decidirá quién o quienes se encargarán.
  10. PRÓXIMA REUNIÓN: 12 DE FEBRERO . Tendrá lugar en la Asociación de vecinos de Meazuri en Irun (En Arbesko errota, al lado
  de toki alai). En esta reunión se decidirá, entre otras cosas, si se hará encuesta de funcionamiento o no.
  11. ASAMBLEA GENERAL 19 DE MARZO

  12. AUZOLAN: 7 FEBRERO

  Webgune hau MindTouch Core "DekiWiki" software askearekin dabil

  Hemengo edukiak Creative Commons BY-NC-SA baimen baten mende daude